Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen georganiseerd door Rapport Academy. Rapport Academy is een activiteit van RPPRT bvba (Ondernemingsnummer BE 0597 786 947) gevestigd op Pyckestraat 22, te 2018 Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uitgaande offertes, werkzaamheden, en overeenkomsten. Door het sturen van een opdrachtbevestiging, hetzij schriftelijk (brief, fax), hetzij elektronisch (e-mail) geeft de opdrachtgever, Rapport Academy  te kennen deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

1.2. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere offerte- en contractvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde stipuleren.

1.3. Rapport Academy verbindt er zich toe haar diensten naar best vermogen uit te voeren volgens de regels van de kunst en met in acht name van de toepasselijke wetgeving terzake.

  1. Betalingsvoorwaarden

2.1. De van Rapport Academy uitgaande rekeningen en facturen zijn betaalbaar op het adres van haar maatschappelijke zetel, ten laatste 1 week voor aanvang van het lessenpakket. De betaling dient te gebeuren door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Rapport Academy dat op de rekening of de factuur is vermeld.

2.2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zal er van uitgegaan worden dat de klant niet meer wil deelnemen aan het lessenpakket en wordt er een administratieve kost van 10% op het totaalbedrag aangerekend.

2.3. De BTW-plicht is voor Rapport Academy van toepassing voor alle activiteiten.

2.4. Enkel schriftelijke klachten die aan Rapport Academy worden overgemaakt binnen de 7 dagen na factuurdatum, worden in overweging genomen.

  1. Geheimhouding

3.1. Rapport Academy verbindt zich ertoe om de informatie met betrekking tot de klant, waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis zouden krijgen, niet openbaar te maken noch te gebruiken zonder de toestemming van de klant. Deze toestemming kan zowel impliciet als expliciet worden gegeven aan Rapport Academy.

  1. Annulering of wijziging van opleiding

4.1. Bij annulering voor 1 week voor de aanvangsdatum van de opleiding is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd als administratieve kost. Bij annulering na 1 week voor de aanvangsdatum van de opleiding is het volledige bedrag verschuldigd. Elke annulering dient via email (nele@rpprt.be) te worden bezorgd.

4.2. Rapport Academy behoudt zich het recht voor om een opleiding of één of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de inhoud, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien, ondanks alle door haar geleverde inspanningen, de omstandigheden (bv. te gering aantal inschrijvingen, ziekte of ongeval van spreker, redenen van overmacht, enz.) haar daartoe dwingen.

4.3. Als de klant verhinderd is om deel te nemen aan een opleiding of één of meerdere sessies die deel uitmaken van een opleiding, mag hij zich laten vervangen.

4.4 Rapport Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van een steunaanvraag. In het geval van een te late aanvraag zal uw verzoek om subsidie geweigerd worden. In het geval van een te late storting zal uw projectaanvraag van rechtswege geannuleerd worden.

  1. Auteursrecht

Op alle door Rapport Academy verstrekte materialen, syllabi en dergelijke rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets daarvan mag zonder toestemming van de Rapport Academy  gekopieerd, uitgegeven, bewerkt of gereproduceerd worden door de klant.

  1. Toepasselijk recht en betwistingen

6.1 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

6.2. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Rapport Academy en haar klanten.

6.3. Alle betwistingen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van Rapport Academy met haar klanten, zullen worden voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.